Започваме присъствено новата учебна година на 15-ти септември. Това заяви в Стара Загора, просветният министър Красимир Вълчев. Той участва в среща на ректорското ръководство на Тракийския университет, представители на бизнеса и ръководството на общината.

В нея бяха набелязани допълнителни ангажименти за подготовка на кадри в областта на IT технологиите. На срещата стана ясно, че осем нови специалности са разкрити в Старозагорския  университет от тази година, а учебните програми са разработени с помощта на експерти от столичния Технически университет и БАН.

Според министър Вълчев, цитиран от “Днес+”, все още съществува тежкият проблем със застаряването на учителския състав. Заради пенсиониране от системата излизат около 4500 преподаватели. Най-тежка е ситуацията с учителите по математика, физика и химия. Това е наложило да се предложи нова месечна стипендия от по 100 лв. на студенти, които ще завършат и педагогика. Поне още 10 години ще съществува този проблем, прогнозира Вълчев, който призна, че електронното обучение заради коронавирусната пандемия е задълбочило недоброто познаване на българския език сред децата от ромските общности.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.