Кадри от Азия могат да подпомогнат туристическия сезон през следващата година, тъй като COVID-19 доведе не само до отлив на туристи, но и до отлив на специалисти в тази сфера. Това коментира пред Радио Варна Илин Димитров-председател на Варненската туристическа камара, който се върна от посещение в Казахстан, Киргизстан и Узбекистан.

Димитров отбеляза, че хората в тези страни са добре подготвени, учтиви и позитивно настроени и могат да допринесат за доброто обслужване на туристите у нас.

Когато сезонът е три месеца, съвсем нормално е да има отлив на желаещи българи да работят в сферата, защото няма как с три месеца да се изхранват девет, обясни той.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.