През август 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 386 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 24.4 хил., а на леглата - 58.7 хиляди.

В сравнение с август 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.6%, а на леглата в тях - с 11.3%. Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през август 2021 г., е 1 284.0 хил., или с 63.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям ръст на нощувките (със 78.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

Чуждите граждани са реализирали 967.6 хил. нощувки, а българските - 316.4 хиляди. През август 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 81.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 38.3% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 25.0% от нощувките на български граждани и 13.6% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 36.7 и 5.3%.

През август 2021 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Румъния, Германия, Полша и Чехия. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през август 2021 г. се увеличава с 46.2% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 272.4 хиляди.

От всички пренощували лица 30.6% са българи, като 39.0% от тях са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.7 нощувки. Пренощувалите чужденци са 189.1 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния - 56.1%, след тях се нареждат тези от Германия - 14.1%, от Полша - 9.5% и от Украйна - 3.1%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 79.5% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 5.2.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.