Европейската асоциация на Еразъм + координаторите (EAEC) ще проведе 17-ия си годишен Еразъм + конгрес и изложение ERACON’2021 в периода 5 – 9 юли 2021 г. Тазгодишният домакин на събитието е Икономически университет – Варна.

То е хибридно поради ограниченията на Covid-19. Организира се под патронажа на европейския комисар за иновации, изследвания, образование и младеж д-р Мария Габриел, която ще поздрави виртуално участниците в церемонията при откриването на конгреса ERACON на 6.07.2021 г. от 18.00 ч. в аулата на ИУ – Варна.

Еразъм + координатори, изследователи и професионалисти в областта на висшето образование ще представляват редица европейски и международни университети и организации. Академици, мениджъри и служители от висши училища, организации и фирми, които се интересуват от програмата Еразъм +, ще се срещнат физически или онлайн, за да обменят идеи и да създават мрежи в опит да се развие сътрудничеството между академичните среди, младежта и света на бизнеса. Крайната цел е развитието на качеството в програмите за мобилност, включително възможностите за настаняване и стаж за заетост на студентите.

Програмата и дейностите на събитието включват Еразъм + презентации, дискусии на кръгла маса, семинари, Go-exchange, присъствено изложение за набиране на студенти, срещи Университет – Университет (U2U), програма за наставничество и много други.

Конференцията CAREER-EU’2021 се провежда в рамките на ERACON’2021 www.career-eu.info

Повече информация може да намерите на www.career-eu.info.

Европейска асоциация на Еразъм + координатори (www.eracon.info)

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.