Проекти на варненски учебни заведения и образователни организации на обща стойност 3 671 853 евро са одобрени за финансиране по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“. Поканата за прием на проектни предложения беше публикувана през февруари, а резултатите станаха ясни на 12 юни тази година, съобщиха от Областния информационен център-Варна.

В сектор „Висше образование“ финансиране по програмата ще получат проектите на ВСУ „Черноризец храбър“ (149 630 евро), ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“ (837 490 евро), Висше училище по мениджмънт (420 515 евро), Икономически университет-Варна (570 085 евро), Медицински университет-Варна (203 370 евро), Технически университет-Варна (823 075 евро).

В списъка на одобрените в сектор „Международно измерение във висшето образование“ са намерили място проектите на четири варненски университета. Икономическият университет ще получи общо 203 000 евро, за да осъществи пътувания на свои кадри до Черна гора, Албания, Армения, Украйна, Руската федерация, Индия, Казахстан и Нигерия. Техническият университет е с одобрено финансиране в размер на 36 030 евро за визита в Албания. Висшето военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“ ще посети Украйна и Грузия, а разходите са на стойност 29 610 евро. 177 100 евро са привлечените средства от Висшето училище по мениджмънт, което планира да пътува до Иран, Филипините, Таджикистан и Фиджи.

Забелязва се слаба активност сред представителите на средните учебни заведения в областта, показва анализът на ОИЦ-Варна. В сектор „Училищно образование“ са класирани само два проекта. СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ в Синдел е спечелило финансиране в размер на 7 860 евро за проекта си „Интеркултурно взаимодействие в професионалното обучение“. Варненската ДГ 44 „Валентина Терешкова“ ще получи 20 005 евро, за да реализира проекта си „За здрави, щастливи и успешни деца в детската градина“.

Сред одобрените проекти в сектор „Професионално образование и обучение“ са: „Усвояване на практически подходи в обучението и прилагане на международни стандарти в строителството, архитектурата и геодезията“ на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“- Варна (54 255 евро), „Европейски опит - за успешен старт в живота“ на Професионалната гимназия по селско стопанство „Иван Владимирович Мичурин“ в Долни чифлик (58 438 евро) и „Европейската практика - път към успешната професионална реализация“ на ПГ по текстил и моден дизайн – Варна (72 780 евро).

Както “live.varna.bg” съобщи, в сектор „Образование за възрастни“ е одобрен само един варненски проект – „Включване в обучения: същност на устойчивостта“ на СНЦ „Регионален Клъстър Североизток“. Той е на стойност 8 610 евро, добавиха от Областния информационен център - Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.