Българинът Цанко Цанков подобри световният рекорд от 12 часа плуване без прекъсване в 50-метров басейн. Точно в 19:30 часа за Цанко Цанков прозвуча последния съдийски сигнал на маратона му във водата в Бургас, съобщи bТВ.

Новият световен рекорд е 50 км и 600 м и с него Цанко Цанков ще кандидатства за Книгата на рекордите на Гинес.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.