“Имаме кауза, имаме план и много ентусиазъм.” Това съобщиха жители от с. Тутраканци, община Провадия, които се захванаха, заедно с деца и младежи от населеното място, да почистят близкостоящ терен. Наложи се да бъдат изкоренени бурени и изхвърлени отпадъци и камъни от терена.

От запустяла поляна мястото ще се превърне в парково пространство, коментираха част от ентусиастите. На обновения терен ще има възможност желаещите да отдъхнат и да почиват на сянка в летните месеци. Ще има място за игри и за децата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.