Община Провадия ще получи 3 873 833 лв. за изграждане на модерен Дом за пълнолетни лица с физически увреждания и дневен Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания. Включена е в списъка на 64-те конкретни крайни получатели за директно предоставяне на средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

В рамките на процедурата в Община Провадия могат да се ремонтират или да се изградят 3 изцяло нови социални услуги - Резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания (2 бр. за по 15 потребители) и Център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства (1 бр. за 15 потребители).

Дейностите допускат ново строителство, ремонт, реконструкция и обновяване на сграден фонд за резидентни социални услуги, както и прилежащото им дворно пространство.

Общият размер на предвидените средства за Община Провадия е 3 873 833 лв., като не се изисква съфинансиране. Планираната продължителност на проекта не може да надвишава 30.06.2026 г.

Втората добра новина е, че проекта за „Реконструкция и модернизация на уличното осветление на територията на община Провадия“, с който Община Провадия кандидатства по Плана за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-4.028 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 2 по който Община Провадия следва да получи безвъзмездно финансиране на стойност 1 908 837 лв. е одобрен на първата фаза на оценяване и допуснат до втора фаза.

Третата добра новина е, че по проекта „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на Община Провадия“ с който Община Провадия кандидатства по ОП „Програма за развитие на селските райони“ мярка 7.2 е одобрена, има сключен договор и готовност за реализацията на три проекта, на обща стойност 977 777 лв., предвиждащи инвестиции в областта на енергийната ефективност на три основни училища в община Провадия, а именно:

- Подобряване на енергийната ефективност в ОУ „Васил Левски“, с. Бозвелийско на стойност 242 555 лв.

- Подобряване на енергийната ефективност в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Градинарово на стойност 218 931 лв.

- Подобряване на енергийната ефективност в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Блъсково на стойност 469 691 лв.

Училището е одобрено и по проект за изграждане на спортна площадка на стойност 100 000 лв.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.