В навечерието на 60-годишния юбилей на Технически университет – Варна беше даден старт на Месец на кариерата. На 29 септември 2022 г. форумът започна с лекция на тема: The Brand "I", изнесена от лекторите Добрин Янев и Илина Митева, експерти от фирма KBC.

В програмата на Месец на кариерата са планирани 11 лекции и срещи с представители на бизнеса, на които студентите ще имат възможност да получат ценни съвети за предварителната си подготовка за явяване пред работодатели - изготвяне на автобиография и мотивационно писмо, както и насоки за поведението си по време на интервю за работа. Ще получат и знания за стартиране на собствен бизнес и умения да бъдат млади предприемачи.
Програма на Месец на кариерата:
https://www1.tu-varna.bg/tu-varna/index.php/kursove/karieren-tzentar/karieren-forum-2
Най-значимото събитие в Месец на кариерата е традиционният Кариерен форум „Технология на успеха“, който ще бъде открит на 4 октомври 2022 г., от 9.00 часа, в зала 212 Е на ТУ – Варна и ще продължи до 6 октомври 2022 г.
Кариерен форум "Технология на успеха" ще събере на едно място 60 водещи български и международни компании със студентите и младите специалисти в Североизточния регион на страната.
Целта на кариерният форум е да продължи традициите за добро сътрудничество между ТУ – Варна и работодателите в посока кариерното ориентиране и развитие на студентите. Събитието дава възможност за срещи на студенти, млади и опитни специалисти, които търсят професионално развитие с работодатели от различни области на икономиката.
В програмата на събитието се предвиждат времеви слотове за представяне на фирмите с щандове, презентации и обучения с кариерна насоченост.
Кариерният форум е организиран от Кариерен център при ТУ – Варна със съдействието на Студентски съвет и Ръководството на университета
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.