Общинска администрация Белослав уведомява, че в периода 14.08. – 30.08. 2020 г.ще бъдат извършени имагоцидни и дезакаризационна обработка в границите на населените места на територията на община Белослав. Третиранията на площите ще се извършват за времето от 21:00 ч. до 02:00 часа, по следния график:

В периода 14.08 - 16.08.2020 г. – имагоцидна обработка
14.08.2020 (петък) – с. Езерово, с. Страшимирово
15.08.2020 (събота)- с. Разделна
16.08.2020 (неделя)- гр. Белослав

В периода 21.08-23.08.2020 г. – дезакаризация на тревни площи вкл. детски градини и паркове
21.08.2020 (петък) – с. Езерово, с. Страшимирово
22.08.2020 (събота)- с. Разделна
23.08.2020 (неделя)- гр. Белослав

В периода 28.08-30.08.2020 г. – имагоцидна обработка
28.08.2020 (петък) – с. Езерово, с. Страшимирово
29.08.2020 (събота)- с. Разделна
30.08.2020 (неделя)- гр. Белослав

Пчеларите ще бъдат уведомени своевременно, в случай че се наложи промяна на датите поради субективни причини.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.