Става дума за яслена група в Детска ясла №4 "Приказен свят". Групата ще бъде затворена заради положителна проба на дете.

По предписание на РЗИ-Варна ще бъде извършена дезинфекция на цялата сграда. Ще бъдат изследвани децата и персоналът.

През деня останалите групи ще останат да работят.

че днес е затворена яслена група в ДГ “Лястовичка”, поради открита заразена служителка с коронадвирусна инфекция в детското заведение. Дезинфекцирана е цялата сграда на детската градина.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.