Общината Аврен уведомява жителите на с. Садово, че във връзка с липса на достатъчно количество вода и валежи, водоподаването в населеното място ще се осъществява през 24 часа в светлата част на денонощието по зони, както следва:

висока зона от 09.00 ч. до 21.00 ч. /четна дата/;

ниска зона от 09.00 ч. до 21.00 ч. /нечетна дата/.

Водата да се използва само за питейни и битови нужди!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.