"Продължаваме по план процедурата за реализацията на сондаж за село Садово целящ собствен водоизточник за населеното място и приключване на водния режим през летните месеци".

Това съобщи кметът на община Аврен Емануил Йорданов  по повод ВиК проблемите, които съпътстват жителите на населените места в региона. В социалните мрежи той уточни, че самите сондажни дейности трябва да започнат до края на лятото. 

Ще припомним, че в началото на тази седмица селата Приселци и Близнаци бяха присъединени към магистралния водопровод “Камчийски пясъци”.

Кметът уточни, че продължава да работи по следващата голяма цел - подготовката на проект за изцяло нов водопровод, който ще захрани селата Приселци, Близнаци, Здравец, Бенковски, Равна гора, Круша и Китка и селищните образувания “Пазарлията”, ”Крушките”, “Терасите”, ”Черешова градина” включващ подмяната на старите етернитови тръби.

Проектната документация по него трябва да е готова до началото на лятото и след това да се търси финансиране за реализацията му.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.