При проверка на служители с PCR тест за COVID-19 в ДГ „Първи юни“ гр. Белослав един от тях е дал положителен резултат. Затова от общинска администрация съобщиха, че кметът на община Белослав се е разпоредил дейността на градината да бъде преустановена.

Следващият понеделник и вторник предстои да бъде извършена пълна дезинфекция в детската градина и тестване на установените контактни лица от персонала на ДГ "Първи юни".

Мерките се вземат с оглед опазване здравето на децата и служителите в детската градина и недопускане разпространението на вируса.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.