Професионалната гимназия по селско стопанство "Св. Георги Победоносец" в Суворово спечели поредния си европейски проект по програма Еразъм+. Чрез него учениците ще повишат знанията и , уменията си, компетентността им ще нарасне.

Целта на програмата е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава качеството на професионалното образование и обучение, да се поощряват иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики. Програма „Еразъм+“ на ЕС е свързане с подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

Тя предлага възможности за хора от различни възрасти, като им помага да се развиват и да споделят знания и опит в институции и организации в различни страни. И тази година ученици от училището ще се отправят на производствена практика в чужбина.

Специализираното учебно заведение в Суворово притежава Харта за мобилност по тази европейска програма  от 2017 г. Чрез нея по 40 ученици от училището провеждат летни учебни практики в реална работна среда в редица европейски страни – Испания, Италия, Германия и др. Тази година учениците ще практикуват в Испания.

Преди всяка подобна международна практика участниците преминават предварителна онлайн езикова подготовка по английски език, културна подготовка за държавата на пребиваване и тематична подготовка по съответната практика. Всяка година ползвателите са разпределени в по две групи мобилности, състоящи се от 20 ученици и 2 придружаващи учители.

Работната програма на практиките обхваща широк спектър от наблюдения и изпълнение на практически задачи с включени нови технологии и автоматизирани системи, с включено изучаване на иновативни практики.

С реализацията им учениците от Суворово придобиват специфични професионални умения и компетенции, подобряват своите социални и комуникационни умения. След всяка учебна практика в европейска страна, те получават EUROPASS (сертификати за успешно представяне).

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.