От 3 юли започва приемът на документи за нови ученици в Професионалната гимназия по селско стопанство в Суворово. “За следващата учебна 2020-2021 година ще имаме нова специалност, разказва директорът на гимназията инж Марияна Великова. – Тук децата ни ще учат “Икономическа информатика”. В нея ще се подготвят икономисти-информатици. Чрез придобитите знания и умения те ще се научат как да разработват проекти, съчетаващи бизнес цели с оптимално използване на технологични ресурси в различни по вид организации. В училището ще затвърждават наученото как да създават и използват WEB приложения спрямо изискванията на организации и фирми.

Марияна Великова допълни, че през новата учебна година ще бъдат приети ученици и в останалите професионални направления, свързани с образователния процес за професиите техник по транспортна техника и техник-растениевъд.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.