На извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), което се проведе в Министерския съвет, социалните партньори единодушно подкрепиха програмата "60/40".

В приетата програма влизат мерките, които са насочени към подпомагане на работодатели, чието икономическо състояние е засегнато сериозно коронавируса и които търсят начини за запазване на заетостта на работниците и служителите. Схемата в сегашния ѝ вид ще действа до утре - 30 юни. С промените ще продължи да действа от 1 юли до до 30 септември, а при необходимост и до по-късно. Тя вече ще е отворена и за наемане на безработни от Бюрата по труда.

Васил Велев от АИКБ заяви, че всички работодателски организации подкрепят внесения проект на Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение.

От работодателската организация смятат, че в проекта са отразени всички техни предложения за модифициране на мярката 60/40. Според него 1/3 ще се възползват от нея - около 700 000 работни места ще бъдат запазени. Това не е само подкрепа на заетостта и на доходите на хората, а на компаниите, което и приветстваме, подчерта Велев, но и посочи, че другите мерки за подкрепа на предприятията закъснели.

Българската стопанска камара (БСК), КРИБ и Съюза за стопанска инициатива (ССИ) също подкрепят мярката 60/40. Според КРИБ предложеният проект на постановление е навременен, необходим, правилно и добре структуриран и ще бъде полезен за запазване на заетостта на работодателите.

Министерство на труда и социалната политика (МТСП) се старае да намери сечението, с което да предложи смислени мерки, които да подкрепят работодателите и за запазването на заетостта им. В това увери социалният министър Деница Сачева в началото на заседанието.

По 2 000 души средно на ден намират работа, като по-малко хора вече губят работните си места. Около 500 млн. лв. ще струва изпълнението на проекта на Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение.

Правителството има готовност да продължи мярката 60/40 и до края на годината. Мерките трябва да бъдат изцяло законосъобразни и да отговарят на нашите ангажименти, изтъкна Сачева и посочи, че невинаги мерките удовлетворят всички, но стремежът на социалното министерство е за добри мерки.

Както “News.bg” припомня, министър Сачева приема всички направени бележки и допълва, че няма да има нужда от нищо допълнително. От страна на работодателите няма да има нужда да правят нещо друго освен да декларират дължимите си данъци и осигуровки, увери социалният министър.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.