Икономиката върви към възвръщане на нормалните обороти, съобщи служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев на пресконференция в Министерски съвет.

В страната се усеща плавен преход от затваряне на икономиката към съживяване и преход към възстановяване. Тези данни потвърждава и нивото на безработицата, което към 2 юни е 5,65%. На годишна база, спрямо 2020 г., е намаление с 37%, съобщи Донев.

Министърът съобщи, че заедно с колегите си, разработват допълнителни стимули за работодателите и работещите, така че да почувстват солидна подкрепа от страна на държавата.

Ще продължим мярката 60/40 за още два месеца в рамките на нотифицирания размер на държавната помощ. Мярката е нотифицирана с размер 1,5 млрд. лева. Ще продължим мярката след отговор на департамент Държавни помощи на ЕК, посочи Донев.

Той добави, че продължава и диалогът със социалните партньори по разработването на нови мерки за периода от септември до края на годината.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.