В периода 25–30 август 2021 г. проф. Марцин Стопа, ръководител на Катедрата по очни болести и оптометрия към Медицинския университет в Познан, Полша, ще бъде гост в МУ-Варна. Като част от програмата Европейски научни мрежи, визитата на известния специалист ще бъде в подкрепа на профилактичната програма за опазване на очното здраве на населението на всички нива.

Организатори са МУ-Варна и Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна. Програмата обхваща пациенти с усложнения от социалнозначими заболявания.

Проф. Стопа е един от най-добрите ретинални хирурзи в Европа, пионер в иновативните генетични терапии на ретината. Той ще представи лекция за приложението на лукстурна, генетична терапия, разработена за борба със заболяването пигментен ретинит.

Специалистът има богат опит в приложението на иновативния препарат, който се инжектира еднократно в окото и спира прогресирането на тази рядка наследствена болест. Неговата петдневна визита има за цел обмяна на опит със специалистите от Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна и стратегическо партньорство в дългосрочен план. Програмата ще включва безплатни прегледи и иновативни операции на пациенти с ретинални проблеми.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.