От днес, 07 юли 2021 г. продължава онлайн приемът на документи за специалностите „Здравен мениджмънт" и „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия", „Кинезитерапия", „Биомедицинска техника и технологии", „Медицинска сестра" и „Акушерка" (във Варна и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), както и за специалностите от Медицинския колеж – „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Медицински оптик", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик". Крайният срок за подаване на документи е 13 юли 2021 г.

Необходимите документи за кандидатстване можете да видите тук. Всички кандидат-студенти, които са се явили на предварителните изпити (включително и тези, които няма да се явяват на редовните изпити), задължително трябва да подадат документи за кандидатстване в посочените срокове!

За първи път в Медицински университет – Варна ще се приемат студенти по специалността „Биомедицинска техника и технологии" за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър" с професионална квалификация „инженер по биомедицинска техника и технологии". При кандидатстването за тази специалност не се изисква полагането на приемен изпит. През учебната 2021/2022 година ще бъдат приемани единствено студенти за обучение срещу заплащане, за обучение в редовна или задочна форма.

Тестът по биология за специалностите от Медицинския колеж, както и за „Медицинска сестра", „Акушерка" и „Кинезитерапия" ще бъде на 16 юли. За специалността „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър") изпитите са съответно: писмен – 20 юли, устен – 23 юли. Специалностите „Логопедия", „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), „Медицински оптик" и „Биомедицинска техника и технологии" са без приемен изпит.

Обръщаме внимание на всички кандидат-студенти, че в тези срокове се приемат и документите на кандидатите за обучение срещу заплащане (платено обучение), за специалностите, за които е обявена такава опция в системата за онлайн прием. Допълнителна възможност за добавяне на такова желание и извънредни дати за изпити няма да бъдат обявявани.

Таксите за обучение на новоприетите студенти за учебната 2021/2022 година може да видите тук, а броят на приеманите студенти, за които държавата осигурява средства за обучението тук.

Онлайн подаването на документи е удобна възможност, от която можете да се възползвате 24 часа в денонощието. Подробни инструкции за онлайн регистрация можете да видите тук. Кандидатите могат да заплатят необходимите такси чрез системата за електронни плащания ePay или чрез Easy pay. Важно е да знаете, че Медицински университет – Варна не работи с представители и бюра за прием на кандидатстудентски документи – както във Варна, така и в останалите градове в страната.

Кандидат-студенти, които са се явявали на редовните изпити по биология и химия, също ще могат да кандидатстват за посочените по-горе специалности. Те ще могат да подават документи за участие в предстоящия изпит по биология (на 16 юли) в периода от 7 до 13 юли 2021 г., като заплащат такса за явяване на следващ изпит в размер на 50 лв. Ще могат също да заявят желание за участие в класиране по документи за специалностите „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия", „Медицински оптик" и „Биомедицинска техника и технологии", за които се заплаща такса за кандидатстване в размер на 50 лв за всяка избрана специалност.

Профилът на тези кандидати е автоматично заключен и те няма да могат да добавят нови специалности и изпити в системата за онлайн прием. За да участват в подаването на документи от 7 до 13 юли 2021 г. е необходимо да заплатят дължимите кандидатстудентски такси, след което да изпратят платежния документ на и-мейл ksk@mu-varna.bg (като снимка или сканиран образ). Имейлът трябва да бъде изпратен от електронната поща, с която кандидатите са направили своята регистрация.

В имейла трябва да се опише кои специалности и в какъв ред да бъдат добавени (желанията се номерират по следния начин: с номер 1 – първо, най-силно желание, 2 – второ желание и т.н., отделно за всяка група специалности). Необходимо е кандидатът да уточни дали това са желания за „държавна поръчка" и/или за „платено обучение". След нанасяне на допълненията за новите специалности от Комисията по прием на документи на МУ-Варна, кандидатите ще получат потвърдителен имейл, а профилът им ще бъде актуализиран.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.