Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС) утвърди новия си състав, като в него има 3 промени. Венцислав Гаврилов (БФС - София), Йордан Гулев (Пловдив) и Цветан Кръстев (Варна) ще заместят Атанас Бозев, Кольо Данев и Николай Йорданов, съобщи Агенция „Фокус”.

"На 7 януари в София се проведе първото заседание на Съдийската комисия към Българския футболен съюз за 2023 г. Дневният ред включваше утвърждаване на нов състав на СК, разпределяне на задълженията и отговорностите на членовете на Комисията, програма за ежемесечните срещи на СК, номинации за международни съдийски наблюдатели за периода 2023-2025 г., определяне на семинари и други активности, свързани с развитието на българските съдии на всички нива през предстоящата година, организиране на курсове за млади съдии в четирите Зонални съвета, както и утвърждаване на бюджета на СК за 2023.

След гласувания от Изпълнителния комитет на БФС мандат на председателя на СК Виктор Кашай за извършване на кадрови промени в състава и функциите на членовете на Комисията и Зоналните комисии, бе взето решение СК да продължи работата си в следния вид:

1. Виктор Кашай - Председател на СК. Отговаря за назначенията в Първа лига.

2. Георги Ринг - Заместник председател. Отговаря за назначенията на VAR съдиите.

3. Георги Йорданов – Заместник председател. Отговаря за назначенията във Втора лига.

4. Мартин Богдев – Заместник председател. Отговаря за Съдийските наблюдатели в Първа и Втора лига.

5. Валентин Добрев. Отговорник за програма "Ментори и Таланти".

6. Венцислав Гаврилов – Председател на СК при БФС–София.

7. Йордан Гулев – Председател на СК при БФС–Пловдив.

8. Цветан Кръстев – Председател на СК при БФС–Варна.

9. Стоян Денев – Председател на СК при БФС–Велико Търново.

С цел оптимизиране на работата, първите петима ще отговарят за оперативната дейност на СК, а зоналните председатели ще координират съдиите и наблюдателите в съответните зони и ще участват в заседанията на СК при необходимост.

С цел повишаване нивото на българското съдийство и развитието на младите кадри бяха утвърдени общо 13 дати през годината за провеждане на семинари и уъркшопове за реферите, съдийските наблюдатели и инструкторите в българския футбол. Първото събитие ще бъде проведено през февруари и ще касае международните съдии при мъжете и жените, арбитрите в ППЛ и ВПЛ, както и съдийските наблюдатели в професионалния футбол. През същия месец ще се проведе и семинар за съдиите в мини футбола.

Амбицията на ръководството на БФС, както и на Съдийската комисия, е теоретичните и практическите обучения на българските рефери да се организират все по-често и на регулярен принцип за повишаване на общото ниво на съдийството у нас. За целта БФС ще отдели солидни финансови средства от годишния си бюджет", съобщават от родната централа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.