73,09 млн.лева е генерирало „Пристанище Варна“ ЕАД за 2022 година, съобщава сайтът Maritime.bg, цитиран от БНР. Сумата е посочена от Министерството на транспорта и съобщенията в справка до медиата.

Според транспортното министерство, тези предварителни годишни резултати са рекордни за държавната компания.

Очакваната печалба за миналата година възлиза на над 9,1 млн. лева, уточняват от МТС.

През терминалите на дружеството са преминали 8,5 млн. тона товари.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.