Депутатите окончателно регламентираха движението с електрически тротинетки. Това стана факт с приетите на второ четене текстове от Закона за автомобилните превози, съобщи БНТ.

 

Приетите промени задължават водача на индивидуално електрическо превозно средство – при движение в тъмните часове или при намалена видимост, да ползва светлоотразителни елементи върху облеклото си, позволяващи да бъде лесно забелязан.

Водачите на такива превозни средства са длъжни да се движат и по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава – възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.

В тъмните часове на денонощието, или при намалена видимост, водачът трябва да управлява електрическото превозно средство с включени светлини.

В случай, че лицето едо 18 години, трябва да ползва каска.

На водачите на електрически тротинетки е забранено да се движат по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е над 50 км/ч. Ограничението обаче не се прилага за улици с изградена велосипедна инфраструктура.

Водачите на тротинетки не могат да се движат в зони, забранени за влизането на велосипеди, както и да се движат по пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните автобусни линии.

Депутатите въведоха ограничения в скоростта за водачите на е-тротинетки. Според „Petel,bg”, водачите няма да могат да развиват скорост, по-висока от 25 км/ч.

На тях им е забранено също така да превозват други лица, както и да управляват без да държат кормилото с ръце.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.