Стартираха строително-монтажните работи по проекта „Изграждане на открита спортна площадка в спортен терен в община Ветрино”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Общият бюджет на проекта е 96 069,15 лв.

С европейските средства ще бъде изградена многофункционална площадка за спортни игри в село Ветрино с площ от 1027 кв.м. Тя ще разполага с два входа. На площадката ще бъде излята бетонна настилка, върху която ще бъдат положени акрилен слой или настилка от изкуствена трева за футбол. За ограждането са избрани прахово боядисани пана. Предвидено е четиристранно отводняване.

Проектът цели подобряване на качеството на спортните услуги на територията на общината, съхраняване на демографския потенциал, намаляване на дела на младите хора, водещи заседнал начин на живот. Идеята е с осигуряването на подходяща спортна инфраструктура за прекарване на свободното време младежите да останат в селските райони.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е три месеца. Изпълнител на обекта е избраната след проведена обществена поръчка фирма „КВИНТА - М“ ЕООД. Строителен надзор ще се изпълнява от „КОРЕКТ КОНСУЛТ - 55“ ЕООД.

Проектът е стартирал на 09.05.2019 г. и ще приключи на 09.05.2022 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.