Варненско предприятие ще закупи и внедри в производството си модерна техника по проекта „Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова иновация“.

Той ще се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият му бюджет е 270 000 лв. Бенефициент е фирмата „Инхом“ ООД, която е подала проектно предложение към „МИГ Аврен – Белослав“, мярка 19.2/1-1.1-1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.

От ОИЦ-Варна съобщиха, че основната цел на проекта е да се повиши иновационният капацитет и конкурентоспособност на „Инхом“ ООД. Това ще се случи с внедряването на екологичен и иновативен продукт в производството. С помощта на европейските средства ще бъдат доставени, монтирани и въведени в експлоатация линия за производство на стъклени композитни пръти за армировка и линия за стъклени фибри.

Чрез линията за производство на стъклени композитни пръти за армировка се смесват всички съставни елементи и става възможно производството на крайния иновативен продукт. Стъклените фибри, които влизат в неговия състав, съдържат пепел от оризови люспи и стъклени микросфери. Чрез другата производствена линия се изработват стъклените микросфери и се смесват с пепелта от оризови люспи, за да се получат стъклени фибри.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.