С помощта на МИГ “Аврен-Белослав” фирма “Инхом” от гр. Белослав спечели проект и закупи с европейски средства нова електрическа пещ. С влизането й в експлоатация тя ще допринесе за повишаване на производствения капацитет на фирмата и ще окаже благотворно влияние върху екологичната обстановка в района. Захранва се от наличната фотоволтаична система на фирмата.

От фирмата съобщиха още, че новата пещ може да работи с рециклирани отпадни суровини и бракувана продукция. Един от основните материали, които се генерират при разделното събиране на отпадъци от опаковки, е стъклото.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.