Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура- Варна и Панко Панков, с което той се признава за виновен, че без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества с цел разпространение.

Панко Панков е роден във Варна, но живее в Девня, със средно образование е, не работи, без предишни осъждания. Пред съда той заяви, че е съгласен с условията на споразумението, което е подписал доброволно и се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

Страните приеха за безспорно и категорично установено, че на 10.03.2020 г. в Девня Панко Панков, държал с цел разпространение марихуана с общо нетно тегло 19,58 грама, на обща стойност 117,48 лева. На същата дата той разпространил част от наркотика на друг мъж. Варненският окръжен съд, одобри споразумението, след като прецени, че същото не противоречи на закона и морала.

За извършеното престъпление, 35-годишният мъж прие да изтърпи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 6 месеца, изпълнението на което да бъде отложено с изпитателен срок от 3 години. Наложено му е и наказание „глоба“ в размер на 2 500 лева.

Направените по делото разноски в размер на 182,38 лева също следва да бъдат заплатени от Панко Панков в полза на Държавния бюджет по сметка на ОД на МВР – Варна.

Одобреното споразумение е в сила веднага и не подлежи на обжалване или протест.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.