Според данните на Програма “Достъп до информация” за 2020 г. най-висок рейтинг в цялата страна получава община Търговище (95.7) за прозрачността в работата на нейната администрация. Следвана е от община Белослав (93.5) и Сливен (91.5). В дъното на класацията застава община Земен (22,6)

В област Варна на петото място по прозрачност от общо 12 общини се нарежда община Провадия с рейтинг 71.4

В национален план, Провадия заема 60-то място, като преди нея има класирани 74 общини от общо 265 общини, направи справка Провадийски глас на страницата на ПДИ. Общините, оценени с един и същи рейтинг заемат едно и също място в класацията, допълват от администрацията на община Провадия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.