Снимка: varna24.bg

Екипът на Областна администрация Варна предаде на упълномощените представители на кметовете от общини, намиращи се на територията на региона предварителните списъци (за обявяване) на избирателите в съответната община във връзка с изборите за народни представители, които ще се проведат на 02.10.2022 г..

Задължение на общинските администрации е да обявят списъците на подходящите за целта места, където гражданите ще могат да проверят дали са включени в тях.

Срокът за общините е 22.08.2022 г.

региона предварителните списъци (за обявяване) на избирателите в съответната община във връзка с изборите за народни представители, които ще се проведат на 02.10.2022г..

Задължение на общинските администрации е да обявят списъците на подходящите за целта места, където гражданите ще могат да проверят дали са включени в тях.

Срокът за общините е 22.08.2022 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.