20-годишният спортист, който учи в САЩ, но от няколко месеца е във Велико Търново и по-точно в родния си град Павликени, заради пандемията, е бил кавалер на абитуриентския бал на приятелката си Габриела. Вероятно там се е заразил от 18-годишния абитуриент на частния колеж "Аркус". Заразеният в момента е в София за лечение, съобщава “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.