На 24.09.2020г. в зрителната зала на Културно-информационен център - Ветрино, "Местна инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” проведе еднодневна информационна конференция.

Основните теми на събитието бяха представянето на напредъка при изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ и резултатите от извършения мониторинг и оценка изпълнението на стратегията за периода 2018 – 2019 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.