На изпитите след 7-и клас резултатите по математика са по-високи с 3 точки в сравнение с миналата година, а по БЕЛ са по-ниски с 2 точки, отчете Евгения Костадинова, директор на Дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в МОН.

Училищата с най-високи резултати по БЕЛ са: МГ "Д-р Петър Берон" - Варна (90.43 т.), МГ "Акад. К. Попов" - Пловдив (90.11), ЧОУ "Света София" (89.23), СМГ (88.46), ППМГ "Акад. Никола Обрешков" - Бургас (86.16).

Средният резултат по БЕЛ е 51.06 точки, а по математика 36.33. Максималният брой точки е 100, допълва “Моreto.net”.

Първите 5 по резултати по математика са: МГ "Петър Берон" (96.45), ППМГ "Акад. Никола Обрешков" (95.34), ПМГ (95.21), СМГ (94.46), МГ "Акад. К. Попов" (92.26).

На изпита по български език са се явили 56 822 ученика, а по математика – 56 767.

Близо 3 пъти е нараснал броят на седмокласниците с максимален брой точки по математика, а значително по-малко тези, които имат 0 точки на въпросите с отворен отговор. Броят на учениците, които имат 100 точки на изпита по БЕЛ са 8, като за миналата година те са били 16.

По математика броят им е 349, а за сравнение през 2019-а – 141.

Учениците със 100 точки и по двата предмета са трима, като през 2019 г. това е било само едно дете.

Трите деца с пълен брой точки на изпитите са от областите Бургас, Плевен и Варна, съобщи зам.-министърът на образованието Таня Михайлова.

И образователният министър Красимир Вълчев отчете високия процент на ниски резултати по математика след 7. клас.

"Въпреки повишаването на средния резултат спрямо миналата година, резултатите остават тревожно ниски. Това означава, че ние не можем значимо да подобрим резултатите. Ако имаме положителни разлики, те са повече при училищата със средни и високи резултати. Възложили сме по-задълбочен анализ на обучението в електронна среда на външни за Министерството специалисти, който ще бъде готов до 1 - 2 месеца. Като цяло тези деца, които имат отношение към образованието и ангажирани родители или не са влошили, или са подобрили резултатите си", допълни той.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.