Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“-Варна попадна в престижната класация с най-високи оценки от националното външно оценяване сред седмокласниците. Средната оценка, която са постигнали учениците от гимназията по Български език и литература е 91,67 точки, което им отрежда второ място след СМГ „П. Хилендарски“-София, чиито ученици са постигнали средна оценка 91,89 точки.

На изпита по математика седмокласниците от МГ "Д-р Петър Берон" има средна оценка 95,59 точки и са на трета позиция с минимално изоставане от столичните СМГ „П. Хилендарски“ и ПЧМГ.

Максималният възможен брой точки от външното оценяване и по двата предмета е 100 точки.

Припомняме, гимназията попадна и в топ 10 на училищата в страната след националното външно оценяване по БЕЛ сред десетокласниците, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.