Кметът на община Ветрино д-р Димитър Димитров и зам.-кметът Пенка Йорданова посетиха с. Средно село, за да проверят как текат ремонтните дейности във връзка с обновяването на селската чешма. Доброволци се заеха да освежат външния й вид и да почистят коритото.

Жителите на населеното място благодарят и на кмета на селото Красимир Гочев. Тези пожелания отправят към него за това, че полага усилия, за да може отново чешмата да потече така, като преди 84 години, са я съградили родолюбивите майстори.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.