При огромен интерес и перфектна организация преминаха трите дни на Кариерен форум „Технология на успеха“ в ТУ – Варна, от 4 до 6 октомври 2022 г.
Тази година събитието събра около 60 бизнес партньори на университета от страната и чужбина и показа, че възможностите за работа за младите хора от региона нарастват. Фирмите бяха от различни браншове и представиха презентации пред студентите с информация за дейността си и свободни стажантски и работни позиции.
Много студенти от Технически университет – Варна, успяха да намерят желаната от тях позиция, получиха консултации относно летни стажантски програми, както и работни места с подходящо за тях работно време. Предоставените обучения и умения от лектори от бизнеса по време на събитието имаха за цел да помогнат за по-лесното интегриране на младите хора в работна среда и да им дадат знания за бъдещото им професионално развитие.
На форума най-голям процент бяха компаниите от IT сферата, но присъстваха и фирми, които търсиха и корабни специалисти и инженери. Наблюдаван беше и голям интерес на софийски фирми към студенти от Технически университет – Варна, защото част от фирмите, особено в IT сферата, около пандемията са преминали на дистанционна работа.
Месецът на кариерата в ТУ – Варна, продължава през целия октомври със семинари и надграждащи обучения на живо по следната програма:
https://www1.tu-varna.bg/…/karieren-tzentar/karieren-forum-2
През ноември Технически университет – Варна, ще организира и хакатон за студенти и завършващи ученици от 11 и 12 клас от средните училища в региона. Състезанието ще е забавление с много награди от бизнес партньорите на университета.
Организатори на проявите в университета са Кариерен център при ТУ – Варна, със съдействието на Студентски съвет и академичното ръководство.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.