Общинският информационен център във Варна проведе среща в община Ветрино съвместно с МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. На нея бяха обсъдени често допускани грешки при изпълнението и отчитането на проектни предложения. Бяха представени някои от по-значимите проекти във Варненска област, които се осъществяват по европейски програми. Присъстващите бяха запознати и с проектите, реализирани от община Ветрино.

Тя е бенефициент по шест проекта, които се реализират по оперативни програми. Общата им стойност е 5 113 216 лв. С най-голям бюджет е проектът „Рекултивация на депо за ТБО в ПИ номер 10865.86.30, м. Пътеките, село Ветрино, Община Ветрино, Област Варна“ – 3 860 470 лв. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020г.

Останалите проекти на общината са: „Осигуряване на топъл обяд в община Ветрино, област Варна“ (121 795.63 лв.), „Социално предприятие „Помощ в дома и в градината“ - генератор на социална възвръщаемост в община Ветрино“ (299 897.22 лв.), „Изграждане на открита спортна площадка в спортен терен в община Ветрино” (96 069.15 лв.), „Ремонт на обекти, свързани с културния живот в община Ветрино“ (234 990 лв.), „За независим живот в Община Ветрино“ (499 994.45 лв.).

По време на срещата в заседателната зала на Общинския съвет във Ветрино бяха представени дейностите и услугите, които предоставя ОИЦ-Варна. Присъстващите получиха и информационни материали, които се издават от центъра.

Снимка: МИГ (архив)

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.