Малко, но видимо възстановяване на българската икономика показват данните на НСИ за индустриалното производство, търговията на дребно и строителството за месец юни, предаде Economic.bg. Промишлеността все още се намира в криза, след като от месец март насам се наблюдава съществен срив в обема й. Междувременно търговията на дребно все още не може да се възстанови, като на годишна база спадът ѝ продължава да бъде двуцифрен – 18,1%. Строителният сектор пък изглежда най-слабо засегнат от коронакризата и за месец юни регистрира годишен спад от само 2,2%.

Въпреки че индустриалната продукция, създадена на територията на страната, все още е под обемите от миналата година, тя отбелязва първи съществен месечен ръст от началото на коронакризата насам - 5,8%, което е най-значимият скок, наблюдаван от юни на 2010 г. насам - след срива по време на тежката световна финансова криза.

На годишна база през юни българското производство отчита спад от 7,7% - близък до този от месец март, когато бе въведено извънредно положение в страната. Спадът обаче е два пъти по-малък в сравнение с двата най-тежки месеци за българската икономика до момента – април и май.

Спрямо юни 2019 г. най-голям ръст в продукцията от българските фирми се наблюдава в производството на метали – с 31,1%. Ръст в производството има и при лекарствени продукти – с 6%.

Големите сривове все още не са преодолени в сферата на производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета, където годишният спад е с 25,1%. При производството на машини и оборудване спадът е 29,9%, в печатната дейност – с 23,7% и в сферата на облеклото – с 15,3%. На месечна база все пак има съществен ръст в автомобилното производство – със 73,2% след дъното, достигнато през април и май, и в производството на мебели – с 24%.

Търговията на дребно у нас обаче остава в тежка ситуация. Спрямо месец по-рано все пак е отчетен минимален ръст от 0,9%. Най-силен е спадът в оборота от търговията на дребно с автомобилни горива, което се обяснява както с по-малкото потребление, така и с по-ниските цени отпреди 12 месеца. Търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия продължава да е надолу с близо една пета от обема си спрямо юни 2019 г.

Хората все още избягват да купуват дрехи и обувки, като на годишна база спадът в сектора е с 27,4%, въпреки че спрямо месец май се наблюдава ръст от 60,4%. Освен това съществен спад продължава да се наблюдава и при малко по-скъпите продукти като компютърна и комуникационна техника – с 20,1%. Най-същественият ръст спрямо миналата година има в онлайн търговията на дребно – с една трета от общия обем.

Строителната продукция изглежда е най-бързо възстановена от коронакризата, като спадът ѝ на годишна база е 2,2%, а на месечна се отчита ръст от 4,8%. „Виновник“ за годишния спад най-вече е сградното строителство, докато при гражданското и инженерното е регистриран ръст от 0,7%, съобщава “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.