„Инвестициите в интегритет създават много по-голяма стойност, отколкото, ако харчите пари за подкупи“. С тези думи Франсоа Валериан, председател на Борда на директорите на Тransparency International, откри форума „Устойчиво развитие и бизнес интегритет“, организиран в София от Министерството на икономиката и индустрията и Асоциация „Прозрачност без граници“.

„Днес инвеститорите оценяват високо фирмите, които влагат средства и усилия в интегритет. Тези вложения носят по-добри приходи и намаляват разходите“, обясни Франсоа Валериан. Той беше категоричен, че държавите и правителствата също печелят, когато инвестират в интегритет – от намаляване на санкциите, от привличане на инвеститори, от по-висок рейтинг.

Напредъкът на България в процеса по присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)беше сред основнитеот акцентите на форума.

Присъединяване на България към ОИСР е национален приоритет, който не се влияе от политическата динамика. Министерството на икономиката и индустрията е сред най-ангажираните институции в този процес. Това заяви заместник-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов по време на откриването на форума.Той акцентира върху важността на решението на България да се присъедини към ОИСР: „Това е решение за бъдещето, но и важно решение за настоящето, защото реформите, които трябва да направим, освен членство, ще ни осигурят и по-конкурентна икономика“.

Глобалният доклад на ОИСР за корпоративна устойчивост за 2024 беше представен в София от д-р Хендрик Босхамър, икономически анализатор в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Какви са международните стандарти за бизнес интегритет и кои са добрите практики в контекста на глобалната рамка на Целите на ООН за устойчиво развитие и европейската нормативна рамка за отчетност на устойчивостта беше темата на първия панел от програмата.

Втората панелна дискусия се фокусира върху значението на новите изисквания и регулации за устойчивия инвестиционен и финансов климат.В нея се включиха национални и международни експерти, представители на бизнеса, финансовия сектор и академичната общност.

„Става въпрос за конкретни европейски регулации, които се трансформират в български закони”, обясни Калин Славов, изпълнителнителен директор на "Прозрачност без граници".

Според него правилата имат съвсем прагматични измерения и се отнасят освен към членството ни в ОИСР, но също и към ПВУ, и към споразумението ни с ЕК за текущия финансов период.

Ако не бъдат покрити тези критерии, българският бизнес ще загуби конкурентни предимства, ще се окаже

изключен от възможност за партньорства с чужди компании, които ще отговарят на изискванията. Нещо повече: при неспазване на приетите критерии и непокриване на законовите норми банковият сектор няма да предоставя финансиране, предупреди Славов. Въвеждането на пактовете за интегритет трябва да стане с общи усилия: на бизнеса, правителството и на публичния сектор, категоричен е той.

"Бъдещето ни не започва от утре, то вече е дошло и ние не сме разбрали", заяви изпълнителнителният директор на "Прозрачност без граници".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.