Временният ръководител на Специализираната прокуратура Христо Динев напуска поста, съобщава lex.bg. Това се случва по-малко от месец, след като той беше назначен на тази длъжност.

Динев е бивш районен и градски прокурор на София, а в последните години е редови обвинител в Софийската градска прокуратура.

Все още не е ясно какви са мотивите му за напускане, съобщава “standartnews.com”.

За временен ръководител на Специализираната прокуратура е предложена Валентина Маджарова, която в момента заема длъжността зам.-ръководител в звеното.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.