ЕРП Север продължава да актуализира данните за предоставена мощност за бизнес обекти. Дружеството остава на разположение на клиентите за допълнителни разяснения по проекта

Небитовите клиенти на Електроразпределение Север заплащат от юли тази година цена за достъп до електроразпределителната мрежа в зависимост от предоставената им мощност, а не според количеството пренесена електроенергия.

Новият начин на образуване на цената за достъп, който е утвърден от Комисията за енергийно и водно регулиране, е приложим за клиентите и на трите големи разпределителни дружества в страната и е в съответствие с най-добрите европейски практики.

Клиентите могат по-ефективно да използват мрежовите ресурси и да оптимизират разходите си чрез заявяване на необходимия им капацитет според конкретните бизнес нужди. От своя страна, Електроразпределение Север има възможност по-точно да прогнозира необходимостта от инвестиции в районите със заявена повишена необходимост от мощности.

Увеличаването на съществуващата мощност се извършва съгласно разпоредбите в Наредба №6, а намаляването е безплатно чрез попълване и подаване на заявление до дружеството от собственика на съответния обект. В случаите, в които за даден период клиентът не е консумирал електроенергия в обекта си, той получава фактура с калкулирана единствено цена за достъп до мрежата.

Тази цена за достъп, присъстваща като компонент във фактурата на клиента, гарантира, че заявеният капацитет на мрежата се пази за него. Ако клиент намали чрез заявление мощността за свой обект, Електроразпределение Север ще има възможността да предостави освободената мощност в тази част на мрежата на друг клиент, който е поискал увеличен капацитет.

Преустановяването на начисляване на разходи за електроенергия при неработеща бизнес единица е възможно единствено след закриване на измервателната точка на съответния обект на клиента.

Проектът на ЕРП Север за прилагане на новия метод на ценообразуване се реализира, подкрепен чрез информационна кампания на интернет страницата на дружеството: https://www.erpsever.bg/bg/uslugi-i-ceni/promjana-na-syshtestvuvashta-moshtnost.

На сайта са публикувани отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с кампанията. Клиенти, които превишават предоставената им мощност, ще получат индивидуални уведомителни писма, за да оптимизират потреблението си.

Детайлно обяснение на компонентите на издаваните фактури на бизнес клиентите е достъпно тук: https://energo-pro.bg/bg/reguliran-pazar/stopanski-klienti/objasnenie-na-kasov-bon-i-faktura-stopanski-klienti. За повече информация във връзка с проекта клиентите могат да използват каналите за комуникация с ЕРП Север: денонощен телефон за връзка 0700 161 61, имейл info@erpsever.bg или на място в Център за обслужване на клиенти на следните адреси в големите градове на Североизточна България https://www.erpsever.bg/bg/kontakti.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.