Областният информационен център-Варна взе участие в семинар-дискусия „Програма „Хоризонт Европа 2021-2027 и Европейски иновационен съвет“, която се проведе в морската столица. На нея присъстваха представители на висши училища, научни институти, бизнес организации и други заинтересовани от темата.

Основна цел на новата програма „Хоризонт Европа“ ще бъде преодоляването на „иновационната пропаст“ между Източна и Западна Европа, заяви по време на семинара доц. Евгени Евгениев от сектор „Наука“ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз. В момента доминиращи в привличането на средства за научноизследователска и развойна дейност са Германия, Франция, Италия и Скандинавските страни. Идеята е тази липса на баланс да бъде преодоляна. Докато страната ни има 277 бенефициенти по „Хоризонт 2020“, в Германия техният брой е близо 4000, стана ясно по време на събитието.

За деветата рамкова програма на ЕС „Хоризонт Европа“ е договорен пакет от 75,9 млрд. евро. Тя ще има три стълба – „Постижения в научната област“, „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на промишлеността“ и „Иновативна Европа“. Основна роля ще имат съвместните партньорства, които ще бъдат стимулирани със значителен финансов ресурс. Новост в програмата ще бъдат ежегодните мониторинг анализи на ЕК, които ще следят капацитета за иновации. При забелязани слабости комисията ще предлага мерки чрез осигуряване на финансов ресурс за изоставащите периферни области.

Темите, които ще бъдат високо оценени в следващата програма, са зелен и дигитален преход, климатични промени, устойчивост, човешки ресурс, подчерта д-р Светлозар Андреев от Генералния секретариат на Европейския комитет за регионите в Брюксел, който се включи онлайн в дискусията. Той смята, че за да работят успешно по иновационни проекти, нашите мрежи трябва да привлекат чуждестранни партньори, университетите и бизнесът да установят трайно сътрудничество, а предстоящите покани и конкурси да бъдат следени постоянно.

Участието на страни от Западните Балкани в програмата не е за подценяване, тъй като при партньорства по проекти те се третират наравно с пълноправните държави-членки на ЕС, коментира д-р Красимир Николов – директор „Европейска интеграция, политика, преса и информация“, Делегация на ЕС в Босна и Херцеговина. В периода 2014-2020г. има трикратен ръст в участието на партньори от Западните Балкани в проекти по програмата. Годишно нивото на обем одобрени проекти на Сърбия, например, е съпоставимо с това на България, а на Турция – с Румъния, добави д-р Николов.

По време на срещата бе подчертана бъдещата роля на Мрежата от 27 Областни информационни центрове в популяризиране и експертна помощ по Програма „Хоризонт Европа“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.