На 5 октомври 2022 от 18:00 часа в Зала 2 на Арт Галерия „Ларго" във Варна ще се открие самостоятелна изложба – живопис на бургаската художничка Ива Маркова. Експозицията се нарича „Всички златни часове“ и е първата самостоятелна изява на младата авторка.

Събитието е второто от серия изложби „Нови хоризонти“ на млади творци до 35 години, която Арт Галерия Ларго организира и осъществява с финансовата подкрепа на Национален Фонд „Култура" по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.