Снимка: OFFNews

От ВиК Варна съобщиха, че поради авария със смущения и без вода ще бъдат село Каменар , местност Пчелина , жк. „Изгрев" , село Куманово , село Кичево , местност Добрева чешма , местност Телевизионна кула , местност Лозите и местност Черноморска панорама.

Спиранията ще бъдат от 9.30 до около 21.30 часа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.