При 100 процента обработени протоколи от СИК Димитър Димитров от ГЕРБ печели нов, четвърти поред мандат във Ветрино. Това показват данните на Общинската избирателна комисия. Димитров получава доверието на 69,98 на сто от избирателите.

Гласоподавателите в общината са около 3700. През вчерашния ден в общината бяха отворени 13 секционни комисии.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.