На 10.08.2020 г., понеделник, ДГ “Първи май” в Белослав отново ще отвори врати за малчуганите. След направените тестове се оказа, че няма заразени деца, съобщиха от ръководството на градината.

Ще припомним, че по предписание на Регионална здравна инспекция във Варна детската градина бе затворена за посещение заради положителни PCR теста на лица от персонала.

След направените тестове на децата  и обслужващия персонал се установи, че няма други заразени с Covid-19 в детското заведение. Направено е пълно обеззаразяване на помещенията в детското заведение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.