Резултатите от кръводарителската акция в община Бяла показват, че 21 доброволци на възраст от 18 до 56 години са се включили в петъчния ден. Тя бе организирана от община Бяла и Регионалния център по трансфузионна хематология.
Събитието премина успешно и професионалистите от РЦТХ-Варна бяха приятно изненадани от сравнително високия брой на кръводарителите в общината.
РЦТХ-Варна осигури купони за пазаруване на стойност 8 лева, а с цел допълнително стимулиране на кръводерителите, общината добави ваучер за още 40 лв. за хранителни продукти.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.