Археолози разкриха край с. Белоградец, община Ветрино, останките от древна могила на номадско племе, обитавало тези земи от ранната бронзова епоха, към края на ІV и началото на ІІІ хил. пр. Хр. «Откриването на археологията станаха случайно, следствие на проучвания на терена, по който ще преминава газовата тръба по т. нар. “Турски поток“. Това съобщи гл. ас. д-р Владимир Славчев от Регионалния исторически музей – Варна.

Той бе част от проучвателния екип на терен и допълни, че разкопките край с. Белоградец ще продължат до 10 септември. Досега там бяха открити останки от надгробна могила с диаметър около 22 метра. Добре е запазен каменно ограждащият насип, с височина около 40 см.

В могилата са открити три ритуални погребения. Те принадлежат към т.нар. "ямна култура". Д-р Славчев допълва, че това са представители на номадско население, което идва в началото на бронзовата епоха по тези земи и успешно се смесва с културата на местните земеделски стопани. 

В едното от проучените погребения са намерихме 3 костни мъниста.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.