На 30 май се проведе заключителното практическо занятие по Националната превантивна програма „Детско полицейско управление“, съобщиха от ОДМВР-Варна.

В продължение на две години децата, завършващи четвърти клас в НУ „Иван Вазов“ – гр. Дългопол, чрез теоретични и практически занимания, усвоиха знания и умения да пазят своя живот и този на приятелите си, да се справят в трудни ситуации, да работят в екип.

С вълнение, ентусиазъм и палка в ръка малчуганите се превърнаха в част от пазителите на реда по пътищата, в града. Под ръководството на полицейските служители те извършваха проверка на водачи на автомобили, след което им раздаваха брошури със съвети за безопасно шофиране. Всеки доброволец получи грамота, както и подарък осигурен от МКБППМН – община Дългопол. В края на събитието вече завършилите четвъртокласници от НУ „Иван Вазов“- гр. Дългопол, заедно с бъдещите първокласници, полицейските служители и гостите засадиха дръвчета в двора на училището, което участва в реализирането на Програмата от създаването ѝ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.