„Независимо от неефективната работа на КЗП и наличието на редица прогласени от съда за нищожни‭ ‬клаузи в общите условия на фирми за бързи кредити,‭ ‬засегнатите потребители могат да заведат индивидуално дело,‭ ‬като се позоват на съществуващата съдебна практика.‭ ‬В това дело няма да е необходимо отново да доказват неравноправността на клаузата,‭ ‬а само личните си щети от нейното действие‭“‬.‭ ‬Това обясни основателят на онлайн платформата‭ „‬Ние,‭ ‬потребителите‭“ ‬Габриела Руменова във връзка с изнесената вчера в Подкомисията за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите тревожна информация за липсата на защита на потребителите в сектора.‭

По време на заседанието с участието на ръководството на КЗП,‭ ‬омбудсмана проф.‭ ‬Диана Ковачева,‭ ‬‬народни представители,‭ ‬граждани и представители на медии,‭ ‬стана ясно,‭ ‬че‭ ‬90%‭ ‬от проверените фирми за бързи кредити нарушават Закона за защита на потребителите и Закона за потребителския кредит,‭ ‬като в своята дейност прилагат нелоялни търговски практики и неравноправни клаузи.‭

Същевременно тези нарушения продължават да бъдат актуални,‭ ‬тъй като неравноправните клаузи остават в общите условия на дружествата,‭ ‬а за установените нелоялни практики контролният орган е наложил санкции,‭ ‬които съставляват‭ ‬0,015%‭ ‬от общия обем на дадените на годишна база заеми.‭

Освен това,‭ ‬в продължение на повече от година единственият контролен орган в сектора‭ – ‬КЗП,‭ ‬не е завел нито един колективен иск в съда‭ ‬за прогласяването на уговорките в ущърб на потребителите за нищожни,‭ ‬въпреки че законът предвижда това като следваща стъпка в‭ ‬14-дневен срок след неизпълнение на предписанията за‭ ‬тяхното‭ ‬отстраняване.‭

Обобщението и анализа на постъпилите в институцията на омбудсмана жалби от граждани отпраща към следните прилагани от фирмите за бързи кредити неравноправни клаузи:

- прекомерни лихви и такси‭

- непредоставяне на достатъчна,‭ ‬точна и своевременна преддоговорна информация за вземане на информирано решение за сключване на договор за кредит или на анекс към такъв договор

- предоставяне за подпис на непопълнени в цялост бланки за договор и малък размер на шрифта‭ (‬забранено от закона‭)

- липса на задълбочени проверки относно кредитоспособността на клиента‭ (‬задължително по закон‭) ‬и така се стига до потребител с‭ ‬9‭ ‬бързи кредита,‭ ‬които не може да обслужва‭

- липса на информация при прехвърляне на вземания по договор за кредит‭

- начисляване на недължими лихви и прекомерни обезщетения при предсрочно погасяване на кредита‭

- непредоставяне на справка за оставащите суми по дълга‭

- използване на неправомерни методи за събиране на дълга и психологически натиск

Проучването на обмудсмана на съдебната практика сочи,‭ ‬че много от идентифицираните от нейния екип и посочени в доклада на КЗП неравноправни клаузи са прогласени от съда за нищожни‭ ‬в рамките на индивидуално заведени от засегнати граждани дела,‭ ‬но продължават да фигурират в общите условия на дружествата.‭

Така например,‭ ‬това са уговорките за такса‭ „‬разходи‭“ ‬или за експресно разглеждане на документи.‭ ‬За недействителна е определена от съда и‭ ‬клаузата,‭ ‬с която се‭ ‬претендира неустойка за непредоставяне на поръчител в определения срок или на банкова гаранция,‭ ‬което е много честа практика.‭

„Въпреки че съдебният контрол е факт и е налице,‭ ‬от анализа на съдебната практика става ясно,‭ ‬че небанковите финансови институции продължават да предлагат договори за кредит със същите неравноправни клаузи,‭ ‬които са отменени в индивидуалния договор на човека,‭ ‬но в общите условия остават.‭ ‬И тук е мястото за контрол от страна на КЗП,‭ ‬който на практика липсва‭“‬,‭ ‬заяви омбудсмана проф.‭ ‬Диана Ковачева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.