Извънредното заседание на Народното събрание днес се провали поради липса на кворум.

Това обяви председателя на Парламента Цвета Караянчева.

След два опита за регистрация, само 78 депутати бяха преброени в залата.

Извънредното заседание бе свикано по искане на левицата, като бяха предвидени няколко точки за обсъждане, както и изслушване на премиера Бойко Борисов.

От ВМРО заявиха в официална позиция, че няма да се явят в Народното събрание. Причините били много, но основната е, че не желаят да бъдат фон във вътрешнопартийните битки за избор на лидер в БСП.

Депутатите от ГЕРБ не се явиха в залата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.